Regulamin kursów

§ 1

Zgłoszenie na kurs odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia on-line ze
strony www.cyriax.com.pl.
Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
/Dz.U.Nr 133/97 poz 883/.
W odpowiedzi, osoba zgłaszająca się otrzymuje zaproszenie zawierające informacje niezbędne do
zakwalifikowania się na kurs.
O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat zaliczki, liczba miejsc jest ograniczona.

§ 2

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem się na kurs.

§ 3

Nie dotrzymanie terminów wpłat, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje
skreśleniem z listy uczestników.
W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu zaliczki, z tymże:
– w razie rezygnacji do 4 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę w wysokości 50% wpłaty
zaliczki;
-w razie rezygnacji poniżej 4 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się 100 % wpłaty zaliczki;
W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzn. L-4), firma ACTIO umożliwia
uczestnictwo w kursie o tej samej tematyce w innym, wolnym terminie.
Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

§ 4

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 7 dni przed rozpoczęciem kursu
organizator ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty
zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom na ich konta bankowe.

§ 5

W razie braku możliwości zorganizowania kursu z przyczyn zależnych od instruktora prowadzącego
(choroba bądź inne zdarzenie losowe) firma „ACTIO” zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora
prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach lub przełożenia kursu na inny termin,
bez roszczeń finansowych uczestników.

§ 6

W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu)
pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, firma „ACTIO” zastrzega sobie
możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 5 tygodni przed rozpoczęciem zajęć.

§ 7

Prowadzący kurs mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i
umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty
kursu nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem
organizatora.

§ 8

Organizator wystawia faktury podczas kursu lub wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej na
adres uczestnika wskazany w zgłoszeniu w terminie 7 dni roboczych od zakończenia kursu.

§ 9

Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie
szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

§ 10

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć zrobionych
na kursie, w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na
stronie www.cyriax.com.pl.

§ 11

Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail
do przesyłania przez ACTIO informacji o kursach/szkoleniach oraz informacji handlowych.

Co mówią o nas uczestnicy?

Poszerz swoją wiedzę i rozwiń umiejętnosci

Zapisz się na kurs Medycyny Ortopedycznej Cyriax'a!

ETGOM Poland

ETGOM – European Teaching Group of Orthopaedic Medicine Cyriax to belgijskie stowarzyszenie, założone w 1989r. przez fizjoterapeutę Bob`a De Coninck`a.

The European Teaching Group of Orthopaedic Medicine (ETGOM) oferuje szkolenia z zakresu zaktualizowanej Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax`a, które kładą szczególny nacisk przede wszystkim na myślenie klinicznie. Metoda ta skupia się głównie na: oglądaniu, wywiadzie, badaniu funkcjonalnym, palpacji, diagnozie, różnicowaniu diagnozy oraz na technikach leczenia zaburzeń tkanek miękkich, takich jak: masaż poprzeczny głęboki, mobilizacje, infiltracje, iniekcje, trakcje oraz manipulacje.

Więcej informacji o ETGOM
X