Regulamin kursów

§ 1

Zgłoszenie na kurs odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia on-line ze
strony www.cyriax.com.pl.
Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
/Dz.U.Nr 133/97 poz 883/.
W odpowiedzi, osoba zgłaszająca się otrzymuje zaproszenie zawierające informacje niezbędne do
zakwalifikowania się na kurs.
O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat zaliczki, liczba miejsc jest ograniczona.

§ 2

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem się na kurs.

§ 3

Nie dotrzymanie terminów wpłat, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje
skreśleniem z listy uczestników.
W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu zaliczki, z tymże:
– w razie rezygnacji do 6 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę w wysokości 20% wpłaty
zaliczki;
– w razie rezygnacji do 4 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę w wysokości 50% wpłaty
zaliczki;
-w razie rezygnacji do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się 100 % wpłaty zaliczki;
W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzn. L-4), firma ACTIO umożliwia
uczestnictwo w kursie o tej samej tematyce w innym, wolnym terminie.
Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

§ 4

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 10 dni przed rozpoczęciem kursu
organizator ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty
zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom na ich konta bankowe.

§ 5

W razie braku możliwości zorganizowania kursu z przyczyn zależnych od instruktora prowadzącego
(choroba bądź inne zdarzenie losowe) firma „ACTIO” zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora
prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach lub przełożenia kursu na inny termin,
bez roszczeń finansowych uczestników.

§ 6

W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu)
pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, firma „ACTIO” zastrzega sobie
możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 5 tygodni przed rozpoczęciem zajęć.

§ 7

Prowadzący kurs mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i
umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty
kursu nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem
organizatora.

§ 8

Organizator wystawia faktury podczas kursu lub wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej na
adres uczestnika wskazany w zgłoszeniu w terminie 7 dni roboczych od zakończenia kursu.

§ 9

Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie
szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

§ 10

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć zrobionych
na kursie, w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na
stronie www.cyriax.com.pl.

§ 11

Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail
do przesyłania przez ACTIO informacji o kursach/szkoleniach oraz informacji handlowych.

Co mówią o nas uczestnicy?

Poszerz swoją wiedzę i rozwiń umiejętnosci

Zapisz się na kurs Medycyny Ortopedycznej Cyriax'a!

ETGOM Poland

ETGOM – European Teaching Group of Orthopaedic Medicine Cyriax to belgijskie stowarzyszenie, założone w 1989r. przez fizjoterapeutę Bob`a De Coninck`a.

The European Teaching Group of Orthopaedic Medicine (ETGOM) oferuje szkolenia z zakresu zaktualizowanej Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax`a, które kładą szczególny nacisk przede wszystkim na myślenie klinicznie. Metoda ta skupia się głównie na: oglądaniu, wywiadzie, badaniu funkcjonalnym, palpacji, diagnozie, różnicowaniu diagnozy oraz na technikach leczenia zaburzeń tkanek miękkich, takich jak: masaż poprzeczny głęboki, mobilizacje, infiltracje, iniekcje, trakcje oraz manipulacje.

Więcej informacji o ETGOM
X