Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest „ACTIO” Centrum Terapii Manualnej i Rehabilitacji Dominika Czerwczak, ul. Sandomierska 21/38, 85- 830 Bydgoszcz (zwanym dalej Administratorem).

W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem prosimy o kontakt na:
e-mail: actio@actio-bydgoszcz.pl
adres: ul. Nowodworska 4a, 85-120 Bydgoszcz

Jakie dane są przetwarzane?

W ramach swojej działalności Administrator przetwarza dane osobowe. Dane osobowe Klientów (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, adres, numer telefonu, adres mailowy, wykształcenie, dane niezbędne do wystawienia faktury) zbierane są bezpośrednio od Państwa:

 • podczas składania formularza rejestracyjnego na szkolenie na stronie www.cyriax.com.pl
 • podczas składania zapisu do newslettera
 • podczas kontaktu Klienta z Administratorem (telefonicznie, mailowo, w czasie bezpośredniej rozmowy)

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • weryfikacji tożsamości (Osoby, dla której usługi są dostarczane) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi świadczyć w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem lub utratą:

 • Komunikacja między naszym serwerem a Twoim komputerem, podczas przetwarzania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 • Nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • Nasze serwisy internetowe umieszczone są na serwerach zaufanych firm hostingowych, gdzie przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie centrach hostingowych w Polsce.

Jak długo dane są przetwarzane?

Twoje dane będą przechowywane/ przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub jej ograniczenia,
 • w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej z umowy, to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • działalność marketingowa – do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych
 • w celach podatkowych i sprawozdawczości rachunkowej w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

Zgodnie z przepisami RODO, każdej osobie przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych,
 • prawo do żądania sprostowania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody,
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych,

Komu udostępniamy dane?

Dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, między innymi.: biuru rachunkowemu oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz „ACTIO” Centrum Terapii Manualnej i Rehabilitacji na podstawie zawartych umów. Zapewniamy przy tym, że takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie specjalnej umowy z administratorem z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, a także instytucjom zajmującym się windykacją należności w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

Czy zamierzamy przekazywać Państwa dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym?

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do Państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informacja o aktualizacji polityki prywatności

Aktualizacja niniejszej polityki może mieć miejsce w każdej chwili. W przypadku dokonania zmian, informacje o tym zostaną umieszczone na stronie internetowej www.cyriax.com.pl

Postanowienia końcowe

 • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności powiadomienie nastąpi poprzez e-mail.
 • Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Co mówią o nas uczestnicy?

Poszerz swoją wiedzę i rozwiń umiejętnosci

Zapisz się na kurs Medycyny Ortopedycznej Cyriax'a!

ETGOM Poland

ETGOM – European Teaching Group of Orthopaedic Medicine Cyriax to belgijskie stowarzyszenie, założone w 1989r. przez fizjoterapeutę Bob`a De Coninck`a.

The European Teaching Group of Orthopaedic Medicine (ETGOM) oferuje szkolenia z zakresu zaktualizowanej Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax`a, które kładą szczególny nacisk przede wszystkim na myślenie klinicznie. Metoda ta skupia się głównie na: oglądaniu, wywiadzie, badaniu funkcjonalnym, palpacji, diagnozie, różnicowaniu diagnozy oraz na technikach leczenia zaburzeń tkanek miękkich, takich jak: masaż poprzeczny głęboki, mobilizacje, infiltracje, iniekcje, trakcje oraz manipulacje.

Więcej informacji o ETGOM
X